Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Taal in Verbinding Systeemtherapie, Kamer van Koophandel nummer 67616054 te Den Haag.

2. Bedrijfsomschrijving
Taal in Verbinding Systeemtherapie is een zelfstandige eenmans-praktijk voor systeemtherapie, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, training en coaching. Mariella Taal is gekwalificeerd voor de levering van deze diensten, zie www.taalinverbinding.nl

3. Definities
a) Opdrachtnemer: Mariella Taal, Taal in Verbinding Systeemtherapie.
b) Opdrachtgever: De cliënt zelf en bij minderjarigheid de gezagdragend ouder of ouders. Bij een gezin of paar zijn alle leden (behoudens minderjarigen) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst.
c) Overeenkomst: een digitaal dan wel schriftelijk vastgelegd contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of de offerte na (digitale) acceptatie daarvan. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
c) De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.
d) De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken. Opdrachtnemer heeft nooit de verplichting gesprekken van opdrachtgever af te nemen.
e) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
f) De overeenkomst kan zowel door opdrachtgever als door opdrachtnemer zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Een beëindiging dient schriftelijk of per mail plaats te vinden.
g) Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van opdrachtgever bestaan om openstaande rekeningen aan opdrachtnemer te voldoen.

5. Tarieven
a) Alle tarieven worden vermeld op de website www.taalinverbinding.nl

6. Betalingsvoorwaarden
a) Betalingen dienen door opdrachtgever contant, óf via een PIN apparaat te geschieden, tenzij vooraf anders overeengekomen. In het geval van facturering achteraf dient betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
b) Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Daarmee is opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
c) Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen vijf dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.

7. Tekortkomingen
Afspraken Verzetten/Afzeggen
a) Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (te weten ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare), waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b) Bij afzeggingen van therapie- en coaching- gesprekken door opdrachtgever binnen één etmaal (24 uur) voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
b) Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat een digitale media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

9. Aansprakelijkheid
a) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
b) Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

10. Eigendomsbehoud
Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

11. Klachtenprocedure en overige bepalingen
a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
b) Voor alle werkzaamheden die in de opdracht omschreven worden als
‘Systeemtherapie’ of ‘Relatietherapie’ of ‘Gezinstherapie’ geldt het volgende: Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig de regeling in artikel 11a kan opdrachtgever gebruik maken van de landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de Nederlandse vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl) , de beroepsvereniging waar opdrachtnemer bij ingeschreven is als lid.

12. Aantekeningen en(bijzondere) Persoonsgegevens
a) Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opdrachtnemer bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van opdrachtgever nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie . Opdrachtgever geeft opdrachtnemer door het accepteren van de offerte of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.
b) Opdrachtgever geeft tevens toestemming aan opdrachtnemer om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen. Het privacy statement van opdrachtnemer is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is te vinden op: www.taalinverbinding.nl.
c) Informatie naar derden is alleen mogelijk met toestemming van opdrachtgever. Ingeval van acute onveiligheid of een calamiteit is opdrachtnemer gerechtigd voorbij te gaan aan overleg of het vooraf vragen om toestemming. Uiteraard wordt opdrachtgever en andere betrokkenen daarover wel geïnformeerd.

13. Geen Crisisdienst
Opdrachtnemer heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en Cliënt geen contact kan krijgen met Behandelaar dan dient Cliënt contact op te nemen met Cliënt ‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

14. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.

15. Toepasselijk recht
Op de door opdrachtnemer gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.